Szkolenia dedykowane dla rad pedagogicznych

Bezpieczeństwo w przedszkolu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego w dobie pandemii.

1Program szkolenia

1. Interpretacja podstawy prawnej.
2. Organizacja bezpieczeństwa uwzględniająca podstawę prawną.
3. Ustalenie obowiązków rodziców na zasadzie współpracy i zapewnienia bezpieczeństwa.
4. Obowiązki dyrektora ustalającego zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego.

2Czas trwania szkolenia

4 godziny

3Forma

Online/Stacjonarnie

4Dokument potwierdzający

Zaświadczenie

5Cena

700 zł brutto

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021

1Program szkolenia

1. Etapy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zadaniem placówki.
2. Formy indywidualizacji kształcenia:
a) nauczanie indywidualne;
b) zindywidualizowana ścieżka kształcenia – przykłady racjonalnych rozwiązań organizacyjnych;
c) indywidualny program i toku nauki – przykładowe rozwiązania.
3. Dostosowanie programów nauczania i wymagań edukacyjnych do rozpoznanych potrzeb uczniów – przykładowe rozwiązania.
4. Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5. Kadrowe aspekty zatrudniania pedagoga, psychologa, logopedy i specjalistów – wzór zapisów w statucie.

2Czas trwania szkolenia

4 godziny

3Forma

Online/Stacjonarnie

4Dokument potwierdzający

Zaświadczenie

5Cena

700 zł brutto

Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu (wybrany poziom szkolny wg preferencji zamawiającego)

1Program szkolenia

1. Percepcja dzieci autystycznych. Wpływ zaburzeń sensorycznych na uczenie się i zachowanie.
2. Sensoryzmy i deficyty integracji sensorycznej.
3. Dobór ćwiczeń stymulujących na poszczególne zmysły i normalizujących funkcjonowanie kanałów sensorycznych. Integracja sensoryczno-motoryczna.
4. Warunki realizacji programu i prowadzenie dokumentacji.
5. Okresowa analiza dokumentów pod kątem oceny zmian w funkcjonowaniu dziecka.

2Czas trwania szkolenia

4 godziny

3Forma

Online/Stacjonarnie

4Dokument potwierdzający

Zaświadczenie

5Cena

700 zł brutto

Doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela w stosowaniu nowych, aktywizujących form i metod pracy (wybrany poziom szkolny wg preferencji zamawiającego)

1Program szkolenia

1. Refleksyjny nauczyciel - świadome kształtowanie własnego warsztatu pracy.
2. Jak badać i doskonalić własny warsztat pracy – metodyka na dwóch etapach: współpracy z rodzicami oraz własnej organizacji pracy.
3. Innowacyjność Nauczyciela w pracy.
4. Metody twórczego rozwiązywania zadań i występujących problemów.

2Czas trwania szkolenia

4 godziny

3Forma

Online/Stacjonarnie

4Dokument potwierdzający

Zaświadczenie

5Cena

700 zł brutto

Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka

1Program szkolenia

1. Przykłady dobrej praktyki w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
2. Formułowanie poleceń i celów zadań w zależności od możliwości i zainteresowań dziecka.
3. Rozpoznawanie dziecka uzdolnionego.
4. Zabawa badawcza i eksperymentowanie w edukacji.
5. Inicjowanie projektów umożliwiających prezentację dziecięcych pasji i talentów.

2Czas trwania szkolenia

4 godziny

3Forma

Online/Stacjonarnie

4Dokument potwierdzający

Zaświadczenie

5Cena

700 zł brutto

Nauczanie zdalne, nauczanie hybrydowe w praktyce szkolnej

1Program szkolenia

1. Prawo, które chroni nauczyciela podczas nauki zdalnej.
2. Sposoby tworzenia kontraktu współpracy z uczniem i rodzicem – tworzenie komfortowych warunków pracy.
3. Metody pomagające przygotować się do nauczania zdalnego.
4. Przykłady zastosowań cyfrowych narzędzi edukacyjnych.

2Czas trwania szkolenia

4 godziny

3Forma

Online/Stacjonarnie

4Dokument potwierdzający

Zaświadczenie

5Cena

700 zł brutto

Rozwijanie myślenia twórczego, samodzielności i kreatywności uczniów (wybrany poziom szkolny wg preferencji zamawiającego)

1Program szkolenia

1. Wspomaganie pracowników placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie rozwijania kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów.
2. Pobudzenie refleksji uczestników na temat praktyk dydaktycznych wspierających i hamujących procesy twórcze i postawy proinnowacyjne wśród uczniów.
3. Zapoznanie Uczestników z metodologią treningu kreatywności oraz innymi metodami rozwijającymi twórcze i krytyczne myślenie wśród uczniów.
4. Przygotowanie uczestników do wprowadzania metod twórczego i krytycznego myślenia do lekcji przedmiotowych.

2Czas trwania szkolenia
4 godziny
3Forma

Online/Stacjonarnie

4Dokument potwierdzający

Zaświadczenie

5Cena
700 zł brutto

Ocenianie kształtującego jako zajęcia rewalidacyjne rozwijające uzdolnienia

1Program szkolenia

1. Podstawy metody oceniania kształtującego.
2. Cele sformułowane w języku ucznia. Po co formułować cele lekcji?
3. Kryteria sukcesu, czyli co uczniowie będą potrafili po lekcji ? Kiedy je stosować i dlaczego warto?
4. Kryteria sukcesu w kontekście ucznia zdolnego i z dysfunkcjami.
5. Prawidłowa informacja zwrotna.

2Czas trwania szkolenia

4 godziny

3Forma

Online/Stacjonarnie

4Dokument potwierdzający

Zaświadczenie

5Cena

700 zł brutto

Szkolenia uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1Program szkolenia

1. Poziom diagnostyczny – rozpoznanie potrzeb ucznia.
2. Identyfikacja możliwości psychofizycznych i trudności edukacyjnych ucznia, w tym rozpoznanie przyczyn trudności.
3. Zasady indywidualnej pracy z uczniem.
4. Modele pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2Czas trwania szkolenia

4 godziny

3Forma

Online/Stacjonarnie

4Dokument potwierdzający

Zaświadczenie

5Cena

900 zł brutto

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

1Program szkolenia

1. Identyfikacja możliwości psychofizycznych i trudności edukacyjnych ucznia, w tym rozpoznanie przyczyn trudności oraz określenie specjalnych potrzeb edukacyjnych.
2. Przykładowe narzędzia diagnostyczne w pracy z uczniem SPE.
3. Sformułowanie Indywidualnego Program Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET).
4. Założenie i prowadzenie Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia, formułowanie Planu Działań Wspierających (PDW).

2Czas trwania szkolenia

4 godziny

3Forma

Online/Stacjonarnie

4Dokument potwierdzający

Zaświadczenie

5Cena

900 zł brutto

Specyficzne trudności w pracy z uczniami SPE podczas edukacji zdalnej

1Program szkolenia

1. Poznanie praktycznych form i metody pracy w zdalnym modelu nauczania z dziećmi ze SPE.
2. Otrzymanie wskazówek do budowania indywidualnego programu odpowiadającemu potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dziecka.
3. Sposoby angażowania rodziców do wspierania działań dydaktycznych i terapeutycznych dzieci.
4. E-narzędziownik do wykorzystania w pracy.

2Czas trwania szkolenia

4 godziny

3Forma

Online/Stacjonarnie

4Dokument potwierdzający

Zaświadczenie

5Cena

900 zł brutto

Jak rozpoznać na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym opóźnienia w rozwoju dziecka ?

1Program szkolenia

1. Przyswojenie umiejętności w zakresie obserwacji, analizy i oceny opóźnień w rozwoju komunikacji werbalnej u dzieci w młodszym wieku przedszkolnym.
2. Zapoznanie uczestników z autorskimi procedurami diagnostycznymi: obserwacja, wywiad kliniczny, analiza funkcji z obszaru karmienia, sensomotoryki, komunikacji.
3. Analiza dziecka na podstawie poszczególnych obszarów:
- Opóźnienia w nauce mowy - Jakiego rodzaju zaburzenia mowy występują najczęściej?
- Opóźnienia w zdolnościach motorycznych
- Społeczne i emocjonalne opóźnienia rozwojowe
- Opóźnienia w rozwoju poznawczym

2Czas trwania szkolenia

4 godziny

3Forma

Online/Stacjonarnie

4Dokument potwierdzający

Zaświadczenie

5Cena

900 zł brutto

Współpraca z rodzicami, czyli jak rozmawiać o edukacji włączającej

1Program szkolenia

1. Rodzice w szkole – rola w organizacji wsparcia, współpraca, wzajemne oczekiwania
2. Edukacja włączająca – rodzice uczniów: obawy, korzyści
3. Jak budować efektywną współpracę z rodzicami?
4. Jak rozmawiać z rodzicami o edukacji włączającej?

2Czas trwania szkolenia

4 godziny

3Forma

Online/Stacjonarnie

4Dokument potwierdzający

Zaświadczenie

5Cena

900 zł brutto

Szkolenia TIK

Kompetencje dydaktyczne w środowisku cyfrowym, wykorzystywanie TIK oraz podnoszenie efektywności nauczycieli w zakresie kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji uniwersalnych

1Program szkolenia

1. Wyzwania współczesnego nauczyciela
2. Rola zaangażowania i motywacji w procesie uczenia się.
3. Kryteria opisu dobrej praktyki TIK.
4. Metody pracy służące wspieraniu nauczycieli w rozwijaniu kompetencji w zakresie wykorzystywania TIK w nauczaniu/uczeniu się uczniów.

2Czas trwania szkolenia

4 godziny

3Forma

Online/Stacjonarnie

4Dokument potwierdzający

Zaświadczenie

5Cena

700 zł brutto

TIK w edukacji i terapii pedagogicznej

1Program szkolenia

1. Istota TIK w edukacji i terapii uczniów.
2. Multimedialne programy edukacyjno-terapeutyczne – analiza zawartości programów.
3. Dostosowanie TIK do indywidualnych potrzeb uczniów ze SPE.
4. Przygotowanie materiałów dydaktycznych dla uczniów z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i platform edukacyjnych

2Czas trwania szkolenia

4 godziny

3Forma

Online/Stacjonarnie

4Dokument potwierdzający

Zaświadczenie

5Cena

700 zł brutto

Narzędzia TIK pomocne w realizacji celów lekcji na poszczególnych przedmiotach

1Program szkolenia

1. TIK w pierwszym etapie edukacyjnym.
2. Efektywne wykorzystanie TIK na przedmiotach artystycznych.
3. TIK na lekcjach matematyki.
4. TIK na lekcjach przyrody.
5. Zastosowanie narzędzi TIK w dydaktyce polonistycznej.

2Czas trwania szkolenia

4 godziny

3Forma

Online/Stacjonarnie

4Dokument potwierdzający

Zaświadczenie

5Cena

700 zł brutto

Rozwijanie kompetencji z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręcznika i e-zasobów w nauczaniu i uczeniu się

1Program szkolenia

1. Zapoznanie z podstawowymi przepisami prawa autorskiego oraz zasadami korzystania i udostępniania treści zasobów edukacyjnych opublikowanych w Internecie.
2. Zapoznanie z ofertą e-podręczników przedmiotowych oraz przykładami ich zastosowań w praktyce pedagogicznej.
3. Nabycie praktycznych umiejętności związanych z planowaniem, przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć z wykorzystaniem e-podręczników i e-zasobów.
4. Przygotowanie do tworzenia warsztatu pracy e-nauczyciela – bazy dostępnych i własnych materiałów edukacyjnych, umożliwiających zastosowanie TIK w szkole.

2Czas trwania szkolenia

4 godziny

3Forma

Online/Stacjonarnie

4Dokument potwierdzający

Zaświadczenie

5Cena

700 zł brutto

Gamifikacja. Webquest. Odwrócona klasa

1Program szkolenia

1. Poznanie nowych rozwiązań służących motywowaniu i angażowaniu uczniów do nauki.
2. Współtworzenie WebQuestów oraz praca techniką odwróconej lekcji, gamifikacja wybranych zagadnień dydaktycznych.
3. Zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi czynnego zapamiętywania przerabianego materiału.
4. Wstęp do najnowszych trendów wykorzystania TIK w edukacji.

2Czas trwania szkolenia

4 godziny

3Forma

Online/Stacjonarnie

4Dokument potwierdzający

Zaświadczenie

5Cena

700 zł brutto

Grywalizacja w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

1Program szkolenia

1. Od zabawy do gry - istota metody grywalizacji.
2. Wykorzystanie grywalizacji w edukacji wczesnoszkolnej i jej rola w budowaniu motywacji u dzieci
3. Grywalizacja jako sposób modyfikujący nawyki.
4. Zadania i funkcje edukacji poprzez gry i zabawę w post pandemicznym świecie.

2Czas trwania szkolenia

4 godziny

3Forma

Online/Stacjonarnie

4Dokument potwierdzający

Zaświadczenie

5Cena

700 zł brutto

Wspomaganie szkół

Diagnoza wstępna placówki – analiza czynników kontekstowych szkoły i określenie obszarów do rozwoju

1Program szkolenia

1. Czynniki decydujące o jakości procesu wspomagania.
2. Co decyduje o jakości diagnozy?
3. Metody i narzędzia do diagnozy potrzeb rozwojowych szkoły
4. Przebieg diagnozy.
5. Narzędzia do przeprowadzenia diagnozy

2Czas trwania szkolenia

4 godziny

3Forma

Online/Stacjonarnie

4Dokument potwierdzający

Zaświadczenie

5Cena

800 zł brutto

Monitorowanie przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania. Planowanie form wspomagania i ich realizacja

1Program szkolenia

1. Czynniki decydujące o jakości procesu wspomagania.
2. Co decyduje o jakości planowania?
3. Zadania specjalisty ds. wspomagania, dyrektora, szkoły.
4. Propozycje metod i narzędzia pracy.

2Czas trwania szkolenia

4 godziny

3Forma

Online/Stacjonarnie

4Dokument potwierdzający

Zaświadczenie

5Cena

800 zł brutto

Aktywizujące metody nauczania w rozwijaniu kompetencji kluczowych

1Program szkolenia

1. Zapoznanie nauczycieli z definicją oraz rolą metod aktywizujących.
2. Ogólne zasady doboru metod szkoleniowych do grupy uczniów.
3. Przeprowadzenie metodą warsztatową wybranych metod aktywizujących.
4. Dyskusja moderowana: metody aktywizujące we współczesnej szkole.

2Czas trwania szkolenia

4 godziny

3Forma

Online/Stacjonarnie

4Dokument potwierdzający

Zaświadczenie

5Cena

700 zł brutto

Wspieranie rozwoju dziecka przedszkolnego przez zabawę – wybrane ćwiczenia i zabawy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

1Program szkolenia

1. Główne założenia Metody Ruchu Rozwijającego.
2. Zalety Metody Ruchu Rozwijającego.
3. Metodyka organizacji i realizacji zajęć.
4. Schemat zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne:
5. Część praktyczna – wykonywanie ćwiczeń, struktur ruchowych i kluczowych elementów schematu zajęć opartych na Metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
6. Projektowanie zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego.
7. Fabularyzacja zabaw i ćwiczeń MRR

2Czas trwania szkolenia

4 godziny

3Forma

Online/Stacjonarnie

4Dokument potwierdzający

Zaświadczenie

5Cena

900 zł brutto

NOWOŚCI DO POBRANIA

Otrzymaj ciekawostki edukacyjne wysyłając zapytanie o nowości